Działania

Działania

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolic swoim dotychczasowym działaniem udowadnia, że miejskie środki finansowe są dobrze przez nas zagospodarowywane.
Jesteśmy partnerem dla samorządu i chcemy nadal uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących terenów, na których żyjemy

Planując naszą przyszłość liczymy na stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców przy jednoczesnym respektowaniu historycznych wartości krajobrazowo – przestrzennych.
Działanie I – ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIELNICY PRÓCHNIK

Chcemy także inwestować w miejsce stanowiące centrum życia naszej społeczności – budynek świetlicy, która swym oddziaływaniem obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych z Próchnika i okolic. Tutaj odbywa się wiele imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Budynek służy jako sala prób naszego chóru; okresowo pełni funkcje lokalu wyborczego.

Działanie II – MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY.

Liczymy na opracowanie koncepcji etapowej budowy ciągu pieszo – rowerowego od Bielan do Próchnika. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Fromborskiej oraz atrakcyjności dzielnic północnych jako miejsc rekreacji dla mieszkańców Elbląga .
Działanie III – PRZEDŁUŻENIE CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO DO PRÓCHNIKA

Dbając o spuściznę historyczną liczymy na pomoc w przywróceniu do stanu świetności dawnego kościoła rajców elbląskich .
Działanie IV – REWITALIZACJA KOŚCIOŁA PW SW. ANTONIEGO WRAZ Z OTOCZENIEM

Promując wartości historyczne terenów północnych miasta , zależy nam szczególnie na odtworzeniu kompleksów parkowo – dworskich położonych w Krasnym Lesie.
Działanie V– RATOWANIE PRZED ZNISZCZENIEM ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY UL. WITKIEWICZA
Promując zdrowy styl życia chcemy zadbać o naszą młodzież.

Działanie VI – ULEPSZENIE ZAPLECZA BOISKOWEGO W PRÓCHNIKU I PRZYGOTOWANIE BOISKA PRZY UL. WITKIEWICZA

Liczymy na usprawnienie możliwości dojazdowych do Próchnika oraz zwiększenie dostępności do poznawania walorów widokowych, przyrodniczych Szwajcarii Próchnickiej.

Działanie VII – DOPROWADZENIE DO STANU PRZEJEZDNOŚCI DROGI Z PRÓCHNIKA DO RUBNA
Liczymy na niwelowanie różnic bytowych pomiędzy dzielnicami północnymi a centrum.

Działanie VIII– PROJEKT I ETAPOWA REALIZACJA BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI

Liczymy na niwelowanie różnic bytowych pomiędzy dzielnicami północnymi a centrum.

Działanie IX – INSPIROWANIE I WSPARCIE BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

Chcemy działać także na polu kultury, włączyć się w szerszym zakresie do życia kulturalnego naszego miasta.

Działanie X– WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ CHÓRU PRO MUSICA – UTWORZENIE CHÓRU MIEJSKIEGO