Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

W 1999 powstaje Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzielnic Próchnik i okolic. W 2010 roku do stowarzyszenia dołącza dzielnica Krasny Las.

Misją Stowarzyszenia są:

 • działania mające na celu zachowanie wartości kulturowych regionu,
 • działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 • propagowanie sportu i turystyki,
 • promocja regionu
 • wychowanie muzyczne.

Stowarzyszenie realizuje działania w obszarach:

 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Nauka, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży.