Nowy Statut Stowarzyszenia

 

                                                                                  STATUT

 

 

Stowarzyszenie Nowy Elbląg

 

 

Postanowienia Ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie Nowy Elbląg jest Stowarzyszeniem o charakterze społecznym.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i postanowień niniejszego statutu.
 3. Działalność statutowa Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności Miasta Elbląg, a w szczególności dzielnic Elbląga: Próchnik i Krasny Las oraz ich okolic.
 4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
 • 2
 1. Stowarzyszenie działa na terenie Miasta Gminy Elbląg oraz Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Elbląg.

 

 • 3
 1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i może posługiwać się pieczęcią z napisem Stowarzyszenie Nowy Elbląg.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

Cele i środki działania

 • 4
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Może zlecać odpłatnie i nieodpłatnie podmiotom zewnętrznym prowadzenie czynności służących potrzebom Stowarzyszenia.

2.Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczności w tworzeniu właściwych stosunków międzyludzkich oraz wspólne podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, integracji międzypokoleniowej, rozwoju kulturowego i gospodarczego dzielnic a w szczególności:

 1. popularyzacja wiedzy historycznej i współczesnej o dzielnicach Próchnik, Krasny Las i ich okolicach oraz odtworzenie ich tradycji kulturowej.
 2. pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju sportu i turystyki oraz edukacji, jak i innych działań służących dobru i potrzebom mieszkańców;
 3. działalność edukacyjna
 4. działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 5. poprawa infrastruktury głównie poprzez:

– aktywne uczestniczenie jak i występowanie z inicjatywami we wszelkich działaniach dotyczących tworzenia i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, przebiegu instalacji oraz innych zdarzeniach mających wpływ na tereny obu dzielnic oraz ich okolic

-podniesienie jakości dróg publicznych

-modernizację sieci elektrycznej

-modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej

-rozbudowę sieci telekomunikacyjnej

-organizowanie i rozwijanie form i miejsc turystyki, wypoczynku i rozrywki dla młodzieży

– pozyskiwanie terenów i obiektów pod statutowe zadania Stowarzyszenia, w tym pod budowę szkoły, ośrodka kultury

 1. realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym, przemocom, przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności alkoholizmowi, narkomanii
 2. działalność kulturalno-oświatowa
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 4. organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży
 5.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa
 6. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

 • 5

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. nawiązanie ścisłej współpracy z organami władzy samorządowej, publicznej, organizacjami społecznymi, charytatywnymi, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi,
 2. zagospodarowanie obiektów sportowych i świetlicy;
 3. współpracę w zakresie działalności kulturalno-społecznej z ośrodkami kultury dzielnic oraz innymi stowarzyszeniami regionalnymi;
 4. podjęcie współpracy z:
 5. policją;
 6. strażą miejską;
 7. strażą pożarną;
 8. służbami sanitarnymi;
 9. innymi instytucjami.
 10. Organizowanie działań o charakterze kulturalnym takich jak:
 11. a) prowadzenie chóru oraz zespołów muzycznych
 12. b) organizowanie koncertów, gali, wystąpień itp.
 13. Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży np. w formach:
 14. a) świetlic dzielnicowych
 15. b) kolonii i półkolonii
 16. c) obozów
 17. d) wyjazdów rekreacyjnych, wycieczek,
 18. e) zajęć dodatkowych z różnych dziedzin, w tym wspomagających naukę
 19. Organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu np. :
 20. a) prowadzenie sekcji sportowych (zajęć sportowych)
 21. b) organizowanie konkursów, zawodów
 22. Organizowanie różnych inicjatyw lokalnych oraz wspieranie inicjatyw osób i środowisk twórczych prowadzących do rozwoju Ziemi
 23. działalność oświatową (w tym m.in. szkolenia, kursy, spotkania, prelekcje, pokazy, panele dyskusyjne, konferencje, wykłady),
 24. działalność dobroczynną (imprezy i zbiórki charytatywne w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową)
 25. działalność charytatywną i pomoc społeczną,
 26. promocję i organizację wolontariatu
 27. Stowarzyszenie, aby realizować swoje cele statutowe może powoływać inne organizacje i podmioty gospodarcze w granicach dopuszczalnych prawem oraz być członkiem takich organizacji, o czym decyduje Zarząd.
 28. W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji statutowych celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 29. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową.

 

Członkowie ich prawa i obowiązki

 • 6
 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 

 • 7
 1. Członkostwo nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji i zatwierdzenie jej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • 8

 

1.Członek stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu
 2. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia
 3. zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. regularne opłacanie składek członkowskich
 4. sumienne wykonywanie zadań powierzonych przez władze Stowarzyszenia.

 

 • 9
 1. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
 2. rozwiązania Stowarzyszenia
 3. śmierci członka
 4. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie przez członka
 5. skreślenia z listy członków
 6. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 7. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub zalega z opłacaniem składek przez okres co najmniej 1 roku.
 8. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały zarządu, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem narusza dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Od uchwał określonych w pkt. 2 i 3 przysługuje członkowi prawo odwołania do Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Władze Stowarzyszenia i ich struktura

 • 10

 

Władza i struktura organizacyjna

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Zebranie Członków
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 6. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia – zwołuje je Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 • 11
 1. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
 2. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 3. rozpatrywanie, przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. wybór członków Zarządu (od 5 do 9 osób) oraz członków Komisji Rewizyjnej (3 osoby) i ustalenie pełnienia tych funkcji za wynagrodzeniem za pracę lub społecznie
 6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Zarządu oraz odwołań od uchwał Zarządu dotyczących skreśleń z listy członków lub wykluczeń ze Stowarzyszenia
 7. dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia
 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 9. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 10. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 11. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Zarząd zawiadamia pisemnie, poprzez wywieszenie powiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia oraz pocztą elektroniczną, wszystkich członków, przynajmniej na 14 dni przed terminem obrad.

 

 

 • 12
 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między obradami Zebrania Członków.

 

 • 13
 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób wybranych przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo przed wyborem Zarządu Zebranie Członków poprzez podjęcie stosownej uchwały.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborze, wybierając ze swego grona Prezesa, co najmniej dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

 • 14

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Zebrania Członków
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 3. przygotowanie własnych programów działalności merytorycznej, budżetu
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności Zebraniu Członków
 5. przyjmowanie członków;
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania;
 7. podejmowanie decyzji w formie uchwały, o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego;
 8. rozpatrywanie sporów między członkami wynikłymi w ramach działalności Stowarzyszenia.
 9. zarządzanie środkami majątkowymi i pieniężnymi Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego planu finansowego, podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 10. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz na kwartał.

 

 • 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub Wiceprezes z członkiem Zarządu działający łacznie.

 • 16

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

 • 17
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące w Stowarzyszeniu funkcje podlegające kontroli.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne oraz osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia do członków organów zarządzających Stowarzyszenia.

 

 • 18
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. dokonywanie najmniej raz w roku kontroli Zarządu w zakresie finansowo­ gospodarczym pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
 3. przedstawiania sprawozdań ze swej działalności Zebraniu Członków i składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wpływającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosami doradczymi.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch członków. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
 • 19

Uzupełnienie składu władz Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji nastąpi w sytuacji, gdy liczebność tych organów spadnie poniżej 50% przewidzianego statutem stanu. Powołania brakujących członków dokonuje cały skład Zarządu w formie uchwały spośród. osób, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w wyborach do tych organów.

 

Majątek Stowarzyszenia

 

 • 20

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 2. wpisowe;
 3. składki członkowskie;
 4. zapisy, dotacje, darowizny;
 5. przychody z organizowanych imprez kulturalnych i sportowych;
 6. odsetki od wkładów na rachunki bankowe;
 7. dochody z działalności gospodarczej
 8. inne wpływy wynikające z działalności Stowarzyszenia.
 9. Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Finanse Stowarzyszenia prowadzi Skarbnik, który na posiedzeniach Zarządu składa sprawozdania z przychodów i rozchodów.
 10. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek jego będzie przekazany likwidatorom, a w razie ich braku przeznaczony zostanie na cele społeczne.
 11. Stowarzyszenie nie może:

Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

Przekazywać majątek Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Wykorzystywać majątek Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • 21

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków podejmuje w sposób określony w pkt. 1.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz na jaki cel ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

 

Postanowienia końcowe i przejściowe.

Powyższy statut został przyjęty jako dokument obowiązujący na Zebraniu Członków w  2017 r.

Wpis do KRS w dniu 10.01.2018.